جهت سفارش کارگاه ها از ساعت 10:30-14:30 با شماره تلفن 05132285800 داخلی 21 آموزش موسسه مطالعات راهبردی تماس حاصل نمایید.